Clinical Problems and Complications of LaparoscopicAccess


Klinické problémy a komplikacelaparoskopického vstupu

Cíl studie:
Analýza komplikací spojených s laparoskopickým vstupem.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Endoskopické výukové centrum,Nemocnice Kladno.Metodika: Peri- a pooperační komplikace laparoskopického vstupu byly hodnoceny a analyzoványs pomocí údajů z databáze Medline a Current Content.Výsledky: Je užitečné klasifikovat nitrobřišní komplikace laparoskopického vstupu na typ I a II.Z analyzovaných studiích bylo riziko střevního poškození kalkulováno na 0,4/1 000 a riziko pora-nění větších cév na 0,2/1 000.Závěr: Potřeba průniku břišní stěnou k zajištění nitrobřišního laparoskopického operačního vý-konu bude pravděpodobně vždy spojena s rizikem poškození okolních struktur. Kvalitní technikaa odpovídající výběr vhodných případů, by měly vést k menšímu výskytu těchto komplikací než je1 případ na 1 000 výkonů. Žádná ze současných technik a technologií neodstraňuje riziko poško-zení II. typu.

Klíčová slova:
komplikace, laparoskopie


Authors: Z. Holub
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 464-470
Category:

Overview

Objective:
To analyse entry - related laparoscopic technique and complications.Design: Literary review.Setting: Department Gynaecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Hospital Kladno.Method: Peri- and postoperative complications of laparoscopic entry were assessed and analysedfrom database Medline and Current ContentsResults: There is helpful to classify intra-abdominal entry complications occuring after laparosco-py into the two types (type I and II). The risk of bowel damage, calculated from analysed studieswas 0.4/1 000 and for major vessel injuries the risk was 0.2/1 000.Conclusion: The need to perforate the abdominal wall to perform laparoscopic intraabdominalsurgery will probably always be associated with risk of damaging structures beneaeth. With goodtechniques and appropriate case selection, this risk of such complications should be occure lessthan 1 per 1 000 laparoscopies. None of the existing techniques or technologies completely elimi-nate the risk of type II damage.

Key words:
complications, laparoscopy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account