Can Hysteroscopy Reliably Detect a Malignity?(Analysis of 1200 Hysteroscopic Findings)


Může hysteroskopující spolehlivěodhadnout malignitu?(analýza 1200 hysteroskopických nálezů)

Cíl studie:
Retrospektivně zhodnotit, jak přesný je peroperační vizuální odhad maligního procesuv děložní dutině při hysteroskopii. Posoudit, zda vzrůstající zkušenost hysteroskopujících vedek signifikantnímu zpřesnění při odhadu neoplazie děložní dutiny.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Havířov.Metodika: V NsP Havířov bylo provedeno v období 12/95-3/99 celkem 1200 hysteroskopií. V tomtosouboru bylo histologicky verifikováno 26 případů korporálního karcinomu. Autoři se pokusiliretrospektivně vyhodnotit, s jakou přesností bylo vysloveno podezření na toto onemocnění jižperoperačně při hysteroskopii. Jako srovnávací soubor pro zjištění, zda zkušenost zpřesní per-operační rozpoznání malignity jsme využili podsouboru prvních 690 hysteroskopií, jehož kom-plexní rozbor jsme publikovali v Čs. gynekologii 5/98 [13], a podsouboru 510 hysteroskopiíprovedených v období následujícím. Statistická analýza byla provedena pomocí Fischerova exakt-ního testu v četnostních tabulkách. V diskusi bylo použito mimo jiné databáze MEDLINE.Výsledky: Korporální karcinom byl zachycen celkem 26krát, tedy ve 2,2% hysteroskopií. Ca in situse vyskytl celkem 3krát, stadium IA 3krát IB 17krát, IC 3krát. Falešně negativní nález byl hyste-roskopujícím popisován celkem 13krát, tedy v 50% případů. Senzitivita a specificita hysteroskopiepro predikci korporálního karcinomu byla 50% a 99,5% (P < 0,01).Srovnáním výsledků I. podsouboru (16krát korporální karcinom, senzitivita 75% specifita 99,7%,p < 0,01), a II. podsouboru (10krát korporální karcinom, senzitivita 10%, specifita 99,2%, p = 0,09)nasvědčuje, že ani vzrůstající zkušenost hysteroskopujícího nezpřesňuje peroperační odhad ma-lignity.Závěr: autoři docházejí k závěru, že pouze vizuální peroperační hodnocení intrauterinní patolo-gie při hysteroskopii neumožňuje přesně odhadnout, zda se jedná o neoproces dutiny děložní, činikoliv. Ani vzrůstající zkušenost nezpřesňuje verifikaci maligního onemocnění, zejména u čas-ných stádií tohoto onemocnění. Hysteroskopii je třeba vždy doplnit o biopsii endometria.

Klíčová slova:
hysteroskopie, endometriální neoplazie, endometrium, karcinom endometria - dia-gnóza


Authors: P. Kovář;  J. Slonka;  V. Šrubař
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. oddělení NsP Havířov, prim. MUDr. J. Pospíšil
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 447-451
Category:

Overview

Objective:
The aim of this study was retrospective analysis of how accurate was per-operationalvisual evaluation of malign process in an uterus cavity during hysteroscopy. And to evaluatewhether increasing experience of hysteroscopiers leads to significant accuracy considering theneoplasm of an uterus cavity.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Havířov.Method: In Havířov Hospital, 1.200 hysteroscopies altogether were performed in the period fromDecember 1995 to March 1999. In this group, there were 26 cases of histologically verified endo-metrial cancer. The authors retrospectively attempted to evaluate how accurately the suspecteddisorder was already stated during the per-operational hysteroscopy. The advantage of compa-ring the sub-group was taken in the first 690 hysteroscopies, of which the complex analysis waspublisched in Čs. Gynekologie 5/98, and in the sub-group of 510 hysteroscopies performed in thefollowing period, to state whether experience can more precisely define the per-operational ma-lignity recognition. The statistical analysis was performed by means of the Fischer exact test ofnumerical charts. Among other things, the MEDLINE database was used during discussion.Results: The endometrial cancer was encountered 26 times altogether, it means in 2.2% cases ofhysteroscopies. Carcinoma in situ occured three times, the stage IA three times, IB 17 times, ICthree times. A hysteroscopier described the negative finding incorrectly 13 times altogether, itmeans 50% of all cases. The sensitivity and the specificity of hysteroscopy for endometrial cancerprediction was 50% and 99.5% (P < 0.01).The comparison of the first sub-group results (16 cases of endometrial cancer, sensitivity 75%,specificity 99.7%, (P < 0.01) and the second sub-group (10 cases of endometrial cancer, sensitivity10%, specificity 99.2%, P = 0.09%) indicates that even increasing experience of a hysteroscopierdoes not more precisely define per-operation malign consideration.Conclusion: The authors have come to the conclusion that the pre-operation consideration ofintrauteral pathology during hysteroscopy does not allow to assess precisely whether there isa neoprocess of an uterus cavity, or not. Even growing experience does not define with moreprecision verification of malign dosorders espetially at early stages of this illness. Hysteroscopyalways has to be supplemented with endometrium biopsy.

Key words:
hysteroscopy, endometrial neoplasm, endometrium, adenocarcinoma-diagnosis

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account