Contribution to a Better Technique of Amniotic FluidSampling


Příspěvek ke zlepšení techniky odběruplodové vody

Cíl:
Vypracování maximálně bezpečné a komfortní techniky odběru plodové vody (dále AMC).Typ studie: Pro praxi.Název a sídlo pracovišť: Gyncentrum s.r.o., Praha 9, Hloubětínská 3, Oddělení lékařské genetikyGENNET, Praha 1, Klimentská 11.Metodika: U 81 pacientky jsme provedli AMC pomocí jehly o vnějším průměru 0,53 mm, za využitíodběrového systému Vacutainer firmy Becton-Dickinson.Závěr: Námi vypracovaná metodika se zdá být perspektivní k použití pro invazivní výkony v ob-lasti prenatální diagnostiky.

Klíčová slova:
amniocentéza, Vacutainer


Authors: M. Břešťák jr.;  D. Stejskal 1;  L. Novák;  P. Pícha
Authors‘ workplace: Gyncentrum spol. s r. o., Praha 9, Hloubětínská 3, vedoucí MUDr. P. Pícha 1 Oddělení lékařské genetiky GENNET, Praha 1, Klimentská 11, primář MUDr. D. Stejskal
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 436-437
Category:

Overview

Objective:
Elaboration of a maximally safe and comfortable technique of collection of amnioticfluid (AMC).Design: For practice.Setting: Gyncentrum Ltd., Hloubětínská 3, Praha 9, Dept. of Medical Genetics GENNET,Klimentská 1, Praha 1.Method: In 81 patients AMC was performed using a needle with an external diameter of 0.53 mm ,by the sampling system Vacutainer of Becton-Dickinson Co.Conclusion: The method elaborated by the authors appears to be perspective for use in invasiveprocedures in the sphere of prenatal diagnosis.

Key words:
amniocentesis, Vacutainer

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account