Ambulatory Hysteroscopy - a New Trend in Diagnosticsand Treatment of Intrauterine Pathologies


Ambulantní hysteroskopie - nový trendv diagnostice a řešení intrauterinníchpatologií

Cíl studie:
Rozbor hysteroskopických výkonů provedených ambulantně.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: Soubor tvoří 225 pacientek, u kterých jsme provedli od začátku září 1999 do konceúnora 2000 ambulantně hysteroskopii. Tato skupina výkonů činí 46,3 % z celkového počtu prove-dených hysteroskopií ve sledovaném období. Výkony jsme prováděli v paracervikálním bloku,výjimečně s kombinací analgosedace.Výsledky: K výkonu byly indikovány pacientky nejčastěji pro abnormální děložní krvácení v obdo-bí peri a postmenopauzy, a to v 51,2 %, pro suspektní ultrazvukový nález v 9,8 % nebo pro endo-metrální polyp v 1,8 %. Hysteroskopie v rámci TCCH (transcervikální chirurgie) byla zastoupenapouze ve 23,11 %, ostatní výkony byly diagnostické. Vysokým přínosem v komfortnosti ambulant-ně provedeného výkonu byla paracervikální blokáda. V 93 % byl výkon hodnocen jako komfortní,v 4,8 % jako dyskomfortní a pouze ve 2,2 % bylo třeba pro výraznou bolest převést pacientku docelkové anestezie. Nezaznamenali jsme žádné perioperační ani pozdní komplikace.Závěr: Hysteroskopii lze provádět v ambulantních podmínkách za předpokladu dobrého přístrojo-vého vybavení, zručnosti operatéra a kvalitně aplikované lokální anestezie. Naše výsledky doka-zují, že je metodou nejen diagnostickou, ale že lze takto provádět i některé výkony z oblasti TCCH(nízkého nebo středního stupně obtížnosti).

Klíčová slova:
hysteroskopie, paracervikální anestezie, transcervikální chirurgie, hysterosonogra-fie


Authors: H. Hrušková;  D. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 442-446
Category:

Overview

Objective:
An analysis of ambulatory hysteroscopic procedures.Design: Retrospective study.Setting: Dept. of Obstetrics and Gynecology of the 1 st Faculty of Medicine, Charles University andthe General Faculty Hospital, Apolinářská 18, Prague 2, Czech Republic.Methods: The sample consists of 225 patients who underwent ambulatory hysteroscopy, duringthe period between September 1999 to February 2000. The sample makes up 46.3% of the totalnumber of hysteroscopies performed during that period. The procedures were performed undera paracervical block, only rarely in combination with analgesic sedation.Results: Indications for the procedure were most often abnormal uterine bleeding peri- or postme-nopausally, 51.2%, abnormal ultrasound findings in 9.8%, and endometrial polyps in 1.8%. In only23.11% of cases, hysteroscopy was performed in the frame of TCS (transcervical surgery), theremaining procedures were diagnostic. The paracervical block was a great benefit to the comfortof the ambulatory procedures. In 93%, the procedure was evaluated as comfortable, in 4.8% therewas discomfort, and in only 2.2% general anesthesia was used due to significant pain. We did notobserve any early or late complications.Conclusion: Hysteroscopy can be performed as an ambulatory procedure, assuming quality quip-ment, an experienced surgeon, and properly administered local anesthesia. Our results demon-strate that hysteroscopy is not only a diagnostic procedure, but can be used for certainprocedures in the area of TCS (with low or intermediate level of difficulty).

Key words:
hysteroscopy, paracervical anesthesia, transcervical surgery, hysterosonography

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account