Ambulatory Hysteroscopy - a New Trend in Diagnosticsand Treatment of Intrauterine Pathologies


Ambulantní hysteroskopie - nový trendv diagnostice a řešení intrauterinníchpatologií

Cíl studie:
Rozbor hysteroskopických výkonů provedených ambulantně.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: Soubor tvoří 225 pacientek, u kterých jsme provedli od začátku září 1999 do konceúnora 2000 ambulantně hysteroskopii. Tato skupina výkonů činí 46,3 % z celkového počtu prove-dených hysteroskopií ve sledovaném období. Výkony jsme prováděli v paracervikálním bloku,výjimečně s kombinací analgosedace.Výsledky: K výkonu byly indikovány pacientky nejčastěji pro abnormální děložní krvácení v obdo-bí peri a postmenopauzy, a to v 51,2 %, pro suspektní ultrazvukový nález v 9,8 % nebo pro endo-metrální polyp v 1,8 %. Hysteroskopie v rámci TCCH (transcervikální chirurgie) byla zastoupenapouze ve 23,11 %, ostatní výkony byly diagnostické. Vysokým přínosem v komfortnosti ambulant-ně provedeného výkonu byla paracervikální blokáda. V 93 % byl výkon hodnocen jako komfortní,v 4,8 % jako dyskomfortní a pouze ve 2,2 % bylo třeba pro výraznou bolest převést pacientku docelkové anestezie. Nezaznamenali jsme žádné perioperační ani pozdní komplikace.Závěr: Hysteroskopii lze provádět v ambulantních podmínkách za předpokladu dobrého přístrojo-vého vybavení, zručnosti operatéra a kvalitně aplikované lokální anestezie. Naše výsledky doka-zují, že je metodou nejen diagnostickou, ale že lze takto provádět i některé výkony z oblasti TCCH(nízkého nebo středního stupně obtížnosti).

Klíčová slova:
hysteroskopie, paracervikální anestezie, transcervikální chirurgie, hysterosonogra-fie


Authors: H. Hrušková;  D. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (6): 442-446
Category:

Overview

Objective:
An analysis of ambulatory hysteroscopic procedures.Design: Retrospective study.Setting: Dept. of Obstetrics and Gynecology of the 1 st Faculty of Medicine, Charles University andthe General Faculty Hospital, Apolinářská 18, Prague 2, Czech Republic.Methods: The sample consists of 225 patients who underwent ambulatory hysteroscopy, duringthe period between September 1999 to February 2000. The sample makes up 46.3% of the totalnumber of hysteroscopies performed during that period. The procedures were performed undera paracervical block, only rarely in combination with analgesic sedation.Results: Indications for the procedure were most often abnormal uterine bleeding peri- or postme-nopausally, 51.2%, abnormal ultrasound findings in 9.8%, and endometrial polyps in 1.8%. In only23.11% of cases, hysteroscopy was performed in the frame of TCS (transcervical surgery), theremaining procedures were diagnostic. The paracervical block was a great benefit to the comfortof the ambulatory procedures. In 93%, the procedure was evaluated as comfortable, in 4.8% therewas discomfort, and in only 2.2% general anesthesia was used due to significant pain. We did notobserve any early or late complications.Conclusion: Hysteroscopy can be performed as an ambulatory procedure, assuming quality quip-ment, an experienced surgeon, and properly administered local anesthesia. Our results demon-strate that hysteroscopy is not only a diagnostic procedure, but can be used for certainprocedures in the area of TCS (with low or intermediate level of difficulty).

Key words:
hysteroscopy, paracervical anesthesia, transcervical surgery, hysterosonography

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account